Polityka prywatności / polityka cookies

Polityka prywatności portalu www.sklep.PODOLOGIA.pl (dalej 'Portal) skierowana jest do osób korzystających z usług świadczonych przez administratora danych osobowych w ramach Portalu (dalej 'Użytkownicy'). Polityka prywatności zawiera informacje o rodzaju i zakresie danych osobowych Użytkowników zbieranych przez administratora danych osobowych, a także o celu przetwarzania tych danych. Niniejsza Polityka określa także podstawowe prawa Użytkowników przysługujące im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W Polityce prywatności określono również zasady korzystania z plików cookies.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097, adres e-mail: mb@podologia.pl, tel.+48 607602175 dalej (‘Administrator’).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
a) administrowania portalem www.sklep.PODOLOGIA.pl, w tym świadczenia w ramach Portalu usług w drodze elektronicznej, obsługi skarg, reklamacji a także realizacji prawa Użytkowników do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) założenia, utrzymania oraz usunięcia konta użytkownika Portalu, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacji zamówienia złożonego przez Portal, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w tym wystawienia, rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących sprzedaży towarów i usług w zw. z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. Państwa dane będą również przetwarzane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu:
a) identyfikacji Klientów,
b) kontaktu i wymiany informacji z Klientem w związku z realizacją zamówienia,
c) wysyłki zamówienia,
d) w celu informacyjnym, edukacyjnym,
e) prowadzenia statystyki odwiedzin Portalu, zarządzania treścią Portalu, utrzymania kontaktu z użytkownikami Portalu oraz odpowiedzi na Państwa pytania,
f) w celach promocyjnych i marketingowych usług, kursów lub produktów Administratora, w tym wysyłki newsletter.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, księgowe oraz usługi w zakresie organizowania lub prowadzenia kursów. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5. Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe przetwarzane są również jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 3 lit a)-e) powyżej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora (w tym wysyłki newsletter) stosownie do pkt 3 lit f) powyżej. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia, a w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu przez okres w jakim Państwo będą korzystać z Portalu, w tym przez okres posiadania w nim konta.
8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wskazanego w pkt. 3 powyżej, dane te nie będą przechowywane dłużej niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania.
9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością realizacji zamówienia, niemożliwością korzystania z Portalu w tym założenia konta na Portalu lub niemożliwością udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres eduPODOLOGIA.pl Sp. o.o. , ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.
Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: