REGULAMIN SKLEPU PODOLOGIA.pl

Postanowienia ogólne

1. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:
a. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.sklep.PODOLOGIA.pl,
b. Sprzedający – PODOLOGIA.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej dystrybucja@podologia.pl oraz tel. +48 609 318 398.
c. Klient – użytkownik Sklepu, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
d. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
e. Produkt – rzecz ruchoma sprzedawana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu wraz z jej częściami składowymi i komponentami, w tym Wyroby medyczne i Produkty kosmetyczne,
f. Wyrób medyczny – wyrób medyczny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych,
g. Produkt Kosmetyczny – produkt kosmetyczny w rozumieniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona),
h. Zamówienie – deklaracja woli zakupu skonkretyzowanego Produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca Sprzedającemu identyfikację Klienta oraz miejsce odbioru zakupionego Produktu,
i. Zrealizowanie zamówienia – przekazanie Produktu do wysyłki podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek lub wydanie Produktu Klientowi w przypadku opcji ‘Odbiór osobisty’,
j. Regulamin – niniejszy regulamin,
k. Regulamin Portalu - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu www.sklep.PODOLOGIA.pl.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.PODOLOGIA.pl, prowadzony jest przez spółkę: PODOLOGIA.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za nr KRS 0000395094, NIP 8513152558.
3. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową i stacjonarną.
4. Adresem Sprzedającego do obsługi zwrotów i reklamacji jest: ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
5. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest: 45102048120000050201794098 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA).
6. Sprzedaż w Sklepie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
7. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Wyroby medyczne przeznaczone do wyłącznego używania przez specjalistów

8. Pewne kategorie Wyrobów medycznych sprzedawanych w Sklepie przeznaczone są do wyłącznego używania przez osoby posiadające formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.
9. Z uwagi na prawny zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy Wyrobów medycznych wskazanych w pkt 8 Regulaminu, dostęp do treści reklamowych i pełnej informacji handlowej tych Wyrobów medycznych możliwy jest wyłącznie dla posiadaczy Konta Specjalisty, o którym mowa w Regulaminie Portalu.

Składanie zamówienia

10. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest sprzęt komputerowy (w tym urządzenia mobilne) spełniające wymogi określone w Regulaminie Portalu.
11. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.sklep.PODOLOGIA.pl, zwanego dalej 'Formularzem'. W tym celu Klient może utworzyć swoje Konto na stronie www.sklep.PODOLOGIA.pl., przy czym w przypadku Klientów niebędących Konsumentami utworzenie Konta jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie. Zasady utworzenia Konta opisane zostały w Regulaminie Portalu.
12. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych Klienta. Za konsekwencje podania przez Klienta nieprawidłowych danych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w Formularzu są niewystarczające do realizacji zamówienia. W takim przypadku ewentualne płatności uiszczone przez Klienta w związku z tym zamówieniem będą rozliczone i zwrócone zgodnie z przepisami prawa.
14. Zamówienia w Sklepie można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
15. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
16. Ceny Produktów widniejących na stronie internetowej Sklepu oraz ich opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
17. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
18. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w formie wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.
19. Dodanie Produktu do koszyka nie stanowi rezerwacji ani nie stanowi gwarancji niezmienności ceny do czasu realizacji zamówienia.
20. Ceny Produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu, podawana jest również cena wysyłki zakupionego Produktu, wliczana do łącznej ceny Produktu.
21. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie stanowią materiały poglądowe, mające na celu umożliwienie wyrobienia sobie wyobrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach może różnić się nieznacznie od wyglądu Produktów w rzeczywistości, co może być wynikiem ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp.
22. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu są prezentowane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania zmian w asortymencie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiany opisane powyżej nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Realizacja zamówienia i forma zapłaty

24. Według wyboru Klienta, płatność za zamówiony Produkt dokonana może zostać przelewem bankowym, poprzez szybki przelew online, gotówką przy odbiorze przesyłki w opcji za pobraniem lub gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.
25. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w treści Regulaminu, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty za zamówiony Produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Termin na dokonanie zapłaty przelewem bankowym za zamówienie wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktów do czasu uiszczenia przez Klienta całości ceny.
26. W przypadku niektórych Produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do przedpłaty lub płatności przelewem.
27. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia, pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sprzedającego całości ceny.
28. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektroniczną powiadamia Sprzedającego. Brak odpowiedzi Klienta w powyższym zakresie rozumiany jest jako zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.
29. W momencie odbioru przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki, a w razie niezgodności zawartości przesyłki, tj. zamówionego Produktu z zamówieniem bądź uszkodzeń mechanicznych Produktu – o spisanie z firmą doręczającą stosownego protokołu.
30. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub paragonem.
31. Ceny Produktów i postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie sprzedaży Produktów obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w innych przypadkach warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie).

Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem

32. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku zamówienia podzielonego, w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
33. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Produktów:
a. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
34. Wszelka korespondencja związana ze zwrotami, w tym – przesłanie zwracanego Produktu, kierowana winna być na adres: ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
35. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może także skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne i nie jest konieczne dla skutecznego odstąpienia od umowy.
36. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
37. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
38. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
39. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
40. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
41. Zwracane Produkty Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi na adres PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
42. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient (np. opakowania, zabezpieczenia, nadania).
43. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.
44. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo reklamacji przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem

45. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Produktów zgodnych z umową. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu umową, w szczególności kiedy:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Produktu jest niezgodna z umową,
b. Produkt jest nieprzydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzeby Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedającego najpóźniej przy zawarciu umowy, a Sprzedający ten cel zaakceptował,
c. Produkt nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
d. Produkt został dostarczony Klientowi bez opakowania, akcesoriów lub instrukcji załączanych do tego Produktu,
e. Produkt nie posiada takiej samej jakości jak próbka lub wzór, którą Sprzedający udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takieto wzoru.
46. Za niezgodność Produktu z umową nie uznaje się w szczególności: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych z braku odpowiedniej konserwacji Produktu.
47. Sprzedający odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
48. Zgłoszenia reklamacji dokonać można za pośrednictwem poczty na adres: PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
49. Do reklamowanego Produktu dołączyć należy:
a. zgłoszenie reklamacji,
b. dowód zakupu Produktu w Sklepie (np. wystawione przez Sklep fakturę/paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Sklepu).
50. Za datę dokonania zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia wraz z reklamowanym Produktem i dowodem zakupu produktu w Sklepie na adres Sklepu do obsługi postępowania reklamacyjnego: PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu ponosi Sprzedający.
51. Sprzedający informuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji.
52. Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji udzielona może zostać według wyboru Klienta poprzez:
a. wiadomość SMS na wskazany przez Klienta numer telefonu,
b. e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail,
c. pismo wysłane na podany przez Klienta adres do korespondencji.
53. Za zapoznanie się przez Klienta z wynikiem rozpatrzenia reklamacji uznane zostanie:
a. w przypadku powiadomienia przez SMS: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany numer telefonu komórkowego,
b. w przypadku powiadomienia e-mail: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany adres e-mail,
c. w przypadku odpowiedzi wysłanej na adres do korespondencji: podjęcie przez pracownika poczty próby doręczenia odpowiedzi pod podany adres, niezależnie od odebrania/braku odbioru korespondencji przez Klienta.
54. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, Klientowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia odpowiedzialności od producenta Produktu. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do producenta wskazanego w dokumentach gwarancyjnych.
55. W ramach reklamacji Klientowi przysługuje prawo żądania naprawy lub wymiany reklamowanego Produktu.
56. Sprzedający może dokonać wymiany reklamowanego Produktu, gdy Klient żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Produktu objętego reklamacją do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego
57. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu objętego reklamacją do zgodności z umową jeżeli jego naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
58. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu objętego reklamacją do zgodności z umową w przypadku wskazanym w pkt 57 Regulaminu,
b. Sprzedający nie naprawił lub nie wymienił Produktu objętego reklamacją w rozsądnym czasie od chwili powiadomienia go o braku zgodności tego Produktu z umową, lub w przypadku, gdy naprawa lub wymiana łączyła by się dla Klienta z nadmiernymi niedogodnościami uwzględniając specyfikę Produktu objętego reklamacją oraz cel w jakim Klient go nabył;
c. mimo naprawy lub wymiany nadal występuje niezgodność z umową Produktu objętego reklamacją,
d. brak zgodności z umową Produktu objętego reklamacją jest istotny.
59. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym:
a. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php - informacje o sposobie dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
b. https://polubowne.uokik.gov.pl/,
c. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php - adresy wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych zajmujących się poradnictwem konsumenckim, polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, w tym prowadzeniem stałych sądów polubownych.

Prawo reklamacji przysługujące Klientów nie będących Konsumentami

60. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Produktów wolnych od wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Produktów, a więc niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności kiedy Produkt:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
61. Za wady fizyczne Produktu nie uznaje się w szczególności: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych z braku odpowiedniej konserwacji Produktu.
62. Sprzedający odpowiada w powyższym zakresie, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
63. Zgłoszenia reklamacji dokonać można za pośrednictwem poczty na adres: Podologia.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
64. Do reklamowanego Produktu dołączyć należy:
a. zgłoszenie reklamacji
b. dowód zakupu Produktu w Sklepie (np. wystawione przez Sklep fakturę/rachunek lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Sklepu).
65. Za datę dokonania zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia wraz z reklamowanym Produktem i dowodem zakupu produktu w Sklepie na adres Sklepu do obsługi postępowania reklamacyjnego: Podologia.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
66. Sprzedający informuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji.
67. Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji udzielona może zostać według wyboru Klienta poprzez:
a. wiadomość SMS na wskazany przez Klienta numer telefonu,
b. e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail,
c. pismo wysłane na podany przez Klienta adres do korespondencji.
68. Za zapoznanie się przez Klienta z wynikiem rozpatrzenia reklamacji uznane zostanie:
a. w przypadku powiadomienia przez SMS: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany numer telefonu komórkowego,
b. w przypadku powiadomienia e-mail: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany adres e-mail,
c. w przypadku odpowiedzi wysłanej na adres do korespondencji: podjęcie przez pracownika poczty próby doręczenia odpowiedzi pod podany adres, niezależnie od odebrania/braku odbioru korespondencji przez Klienta.
69. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, Klientowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia odpowiedzialności od producenta Produktu. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do producenta wskazanego w dokumentach gwarancyjnych.
70. Sklep umożliwia grzecznościową wymianę zamówionego obuwia na obuwie innego rozmiaru, w miarę jego dostępności. Koszty przesyłki wymienianego obuwia i ponownej wysyłki ze Sklepu obuwia w innym rozmiarze obciąża Klienta. Przed przesłaniem obuwia do wymiany Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem i otrzymania potwierdzenia możliwości wymiany obuwia.

Wysyłka

71. Zamówiony przez Klienta Produkt, Sprzedający wysyła za pośrednictwem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie. Sposób dostawy wybiera Klient w momencie składania zamówienia.
72. Czas dostawy Produktu po zrealizowaniu zamówienia, zależny jest od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
73. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki.
74. Klient uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu.
75. Koszt wysyłki Produktu zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany zostaje w momencie dodania Produktu do koszyka. Koszt przesyłki sumuje się w zależności od wagi dodanych do niego Produktów
76. W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu (również zwrotnego).
77. Sprzedający zapewnia wysyłkę Produktu w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie Produktu lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
78. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu (zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę). W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić jej przyjęcia lub w przypadku jej odebrania, spisać protokół szkody z zachowaniem egzemplarza dla celów przekazania Sprzedającemu, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
79. Spisanie protokołu szkody będzie bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu i ułatwi rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych Klienta.

Przetwarzanie danych osobowych

80. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie dostępne są na stronie http://www.sklep.PODOLOGIA.pl/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

81. Sprzedający informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony, Klient wyraża zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.sklep.PODOLOGIA.pl/polityka-prywatnosci
82. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Klienta obowiązuje wersja niniejszego regulaminu z dnia złożenia zamówienia.
83. Regulamin Sklepu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.  REGULAMIN DO POBRANIA
84. Formularz odstąpienia od Umowy jest dostępny w Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.  FORMULARZ DO POBRANIA
85. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby PODOLOGIA.pl.
86. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.