REGULAMIN PORTALU www.sklep.PODOLOGIA.pl

I. Definicje:

a) PODOLOGIA.pl - PODOLOGIA.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097.
b) Portal - strona www.sklep.PODOLOGIA.pl wraz z podstronami tego serwisu.
c) Użytkownik - użytkownik Portalu, którym może być Konsument, Kontrahent lub Specjalista.
d) Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
e) Kontrahent – osoba fizyczna lub prawna, niebędąca Specjalistą, która w związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą nabywa produkty sprzedawane przez PODOLOGIA.pl w sklepie internetowym prowadzonym przez PODOLOGIA.pl;
f) Specjalista – osoba fizyczna niebędąca Konsumentem posiadająca formalne wykształcenie w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia lub osoba fizyczna, która ukończyła organizowany przez PODOLOGIA.pl kurs ortopodologii, podologii lub rehabilitacji lub osoba fizyczna, która posiada udokumentowaną wiedzę i kwalifikacje w dziedzinie podologii, ortopodologii, rehabilitacji lub kosmetologii.
g) Regulamin Sklepu - regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez PODOLOGIA.pl w Portalu, regulujący zasady sprzedaży produktów.
h) Regulamin Portalu - niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
i) Konto Konsumenta – zbiór informacji o Użytkowniku będącym Konsumentem podanych przez takiego Użytkownika w trakcie zakładania konta oraz o zawieranych przez takiego Użytkownika umowach z PODOLOGIA.pl, przechowywany w systemie informatycznym PODOLOGIA.pl, oznaczony indywidualnie za pomocą Loginu i dostępny po wprowadzeniu Hasła, umożliwiający Użytkownikowi będącemu Konsumentem nabycie produktów oferowanych przez Sprzedającego lub innych świadczonych przez niego usług.
j) Konto Kontrahenta – zbiór informacji o Użytkowniku będącym Kontrahentem podanych przez takiego Użytkownika w trakcie zakładania konta oraz o zawieranych przez takiego Użytkownika umowach z PODOLOGIA.pl, przechowywany w systemie informatycznym PODOLOGIA.pl, oznaczony indywidualnie za pomocą Loginu i dostępny po wprowadzeniu Hasła, umożliwiający Użytkownikowi będącemu Kontrahentem nabycie produktów oferowanych przez Sprzedającego lub innych świadczonych przez niego usług.
k) Konto Specjalisty – zbiór informacji o Użytkowniku będącym Specjalistą podanych przez takiego Użytkownika w trakcie zakładania konta oraz o zawieranych przez takiego Użytkownika umowach z PODOLOGIA.pl, przechowywany w systemie informatycznym PODOLOGIA.pl, oznaczony indywidualnie za pomocą Loginu i dostępny po wprowadzeniu Hasła, umożliwiający Użytkownikowi będącemu Specjalistą nabycie produktów oferowanych przez Sprzedającego lub innych świadczonych przez niego usług.
l) Konto - Konto Konsumenta, Konto Kontrahenta lub Konto Specjalisty.
m) Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, będący adresem e-mail, identyfikujący osobę posiadającą dostęp do Konta.
n) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, konieczny do identyfikacji posiadacza Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta.
o) Umowa UDE - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca Usługi.
p) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w Portalu polegające na:
i. założeniu, utrzymaniu i usunięciu Konta,
ii. zawieraniu Umowy na odległość,
iii. obsłudze pytań kierowanych do PODOLOGIA.pl za pomocą formularza kontaktowego,
iv. wysyłce newslettera.

II. Postanowienia ogólne dotyczące Usług

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez PODOLOGIA.pl usług drogą elektroniczną w ramach Portalu.
2. Usługi są nieodpłatne.
3. Usługi są świadczone drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. PODOLOGIA.pl zastrzega sobie możliwość przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W takim przypadku informacja o przerwie lub ograniczeniu w świadczeniu Usług zostanie zamieszczona w Portalu z 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacjach nagłych, grożących utratą danych przechowywanych przez PODOLOGIA.pl lub uszkodzeniem Portalu PODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług bez uprzedniego informowania Użytkowników.
5. Przerwa lub ograniczenia w świadczeniu Usług w sytuacji wskazanej w pkt 3 i 4 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem PODOLOGIA.pl.
6. PODOLOGIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług spowodowane awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub infrastruktury teleinformatycznej pośredniczącej między Portalem a urządzeniem Użytkownika.
7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu.
8. Użytkownik nie może przekazywać Hasła innej osobie, ani w żaden inny sposób uprawniać jej do korzystania z Konta.
9. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Portalu przez cały okres korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu.

III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy UDE

10. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Portalu.
11. Do zawarcia Umowy UDE dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.
12. Posiadaczem Konta może jedynie osoba pełnoletnia.
13. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
14. W celu rezygnacji z Usługi w zakresie newsletter Użytkownik powinien wysłać wniosek o rezygnację z newslettera na adres poczty elektronicznej mb@podologia.pl.
15. Zakończenie korzystania z Usług obejmujących formularz kontaktowy następuje z chwilą opuszczenia Portalu.

IV. Utworzenie i usunięcie Konta

16. W celu utworzenia Konta Konsumenta należy:
a) wejść do zakładki 'Zaloguj się lub zarejestruj' na Portalu,
b) w formularzu 'Załóż nowe konto' wybrać ‘Załóż Konto Konsumenta’ a następnie wprowadzić adres e-mail i wybrać opcję Załóż nowe konto', a następnie wprowadzić wszystkie wymagane przez PODOLOGIA.pl informacje,
c) ustanowić Login i Hasło.
17. W celu utworzenia Konta Kontrahenta należy:
a) wejść do zakładki 'Zaloguj się lub zarejestruj' na Portalu,
b) w formularzu 'Załóż nowe konto' wybrać ‘Załóż Konto Kontrahenta’ a następnie wprowadzić adres e-mail i wybrać opcję Załóż nowe konto', a następnie wprowadzić wszystkie wymagane przez PODOLOGIA.pl informacje, w tym numer NIP lub numer KRS,
c) ustanowić Login i Hasło.
18. W celu utworzenia Konta Specjalisty należy:
a) wejść do zakładki 'Zaloguj się lub zarejestruj' na Portalu,
b) w formularzu 'Załóż nowe konto' wybrać ‘Załóż Konto Specjalisty’ a następnie wprowadzić adres e-mail i wybrać opcję Załóż nowe konto', a następnie wprowadzić wszystkie wymagane przez PODOLOGIA.pl informacje, w tym skan dokumentu potwierdzającego:
i. posiadanie wykształcenia w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia, lub
ii. wiedzę lub kwalifikacje w dziedzinie podologii, ortopodologii, rehabilitacji lub kosmetologii,
c) ustanowić Login i Hasło.
19. Użytkownik będący Konsumentem może utworzyć wyłącznie Konto Konsumenta.
20. Dostęp do treści reklamowych i pełnej informacji handlowej produktów, które przeznaczone są do wyłącznego używania przez Specjalistów możliwy jest tylko dla posiadaczy Konta Specjalisty.
21. Umowa UDE w zakresie prowadzenia Konta Konsumenta, Konta Kontrahenta lub Konta Specjalisty jest umową o charakterze bezterminowym i może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie. W tym celu należy wysłać wniosek o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej mb@podologia.pl.
22. Umowa UDE o prowadzenie Konta Konsumenta, Konta Kontrahenta lub Konta Specjalisty ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez PODOLOGIA.pl wniosku, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu Portalu.
23. PODOLOGIA.pl usuwa Konto Użytkownika niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy UDE.
24. PODOLOGIA.pl może usunąć Konto Użytkownika, który narusza postanowienia pkt 7 lub 8 Regulaminu Portalu lub nie korzysta z Usług przez okres co najmniej 12 miesięcy.

V. Odstąpienie od Umowy UDE Użytkowników będących Konsumentami

25. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy UDE, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
26. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien złożyć PODOLOGIA.pl jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpieniu od Umowy UDE. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej na adres PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Portalu.
27. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 25 Regulaminu Portalu, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
28. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy UDE za pośrednictwem poczty elektronicznej PODOLOGIA.pl prześle niezwłocznie temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy UDE na adres jego poczty elektronicznej.
29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiadanie Konta może być niezbędne do korzystania z innych usług świadczonych przez PODOLOGIA.pl, np. do zakupu produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez PODOLOGIA.pl.


VI. Reklamacje

30. Reklamacje dotyczące jakości Usług Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres PODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl.
31. W treści reklamacji należy wskazać której Usługi dotyczy reklamacja i podać okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.
32. PODOLOGIA.pl rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia.
33. PODOLOGIA.pl pozostawia bez rozpoznania reklamację, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

VII. Wymogi Techniczne

34. W celu korzystania z Usług sprzęt komputerowy Użytkownika powinien posiadać następujące minimalne parametry:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarkę Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome 7.00 lub wyższej, FireFox 7.1 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies,
c) obsługiwać minimum JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS,
d) zainstalowaną aplikację pozwalającą na odczytywanie plików w formacie PDF oraz plików audiowizulanych w formacie mp4, avi.
35. Dane przesyłane do PODOLOGIA.pl poprzez Portal chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL).
36. Aktywacja obsługi plików Cookies nie jest niezbędna dla świadczenia Usług lecz PODOLOGIA.pl rekomenduje jej aktywację. Dezaktywacja obsługi plików Cookies może wpłynąć na jakość Usługi, a nawet na jej zablokowanie. PODOLOGIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług, w razie dezaktywacji przez Użytkownika obsługi plików Cookies.

VIII. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług
37. Korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem sieci internet nie pociąga za sobą szczególnych zagrożeń. Niemniej korzystanie z Usług obarczone jest ryzykiem typowym dla sieci internet.

IX. Polityka prywatności

38. PODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności” dostępną na stronie www.sklep.PODOLOGIA.pl w zakładce 'Polityka prywatności. Treść klauzuli informacyjnej dla Użytkowników zawarta jest w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

39. Regulamin Portalu może być zmieniany przez PODOLOGIA.pl w każdym czasie. Zmieniony Regulamin Portalu ma zastosowanie do Umów UDE zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu Portalu.
40. Regulamin Portalu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Portalu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. REGULAMIN DO POBRANIA
41. Formularz odstąpienia od Umowy UDE dostępny w Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. FORMULARZ DO POBRANIA
42. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby PODOLOGIA.pl.
43. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.